Name Position Research Field
Qing Ai Associate Professor Quantum Coherent Device
Jianjun Chen Professor Integrated nanophotonics
Chenjuan He Associate Professor Optical Experiment
Nan Jiang Lecturer Quantum Information and Quantum Optics
Xiuying Kang Associate Professor Optical Experiment
Hongbo Liao Associate Professor Optical Experiment
Yongshun Ling Academician Applied Optics
Jinwei Shi Professor Applied Optics
Shumei Sun Lecturer Nonlinear spectroscopy
Haibo Wang Associate Professor Quantum Optics and Quantum Information
Yafei Wang Associate Professor Optical Experiment
Zhaona Wang Professor Applied Optics
Jun Xiong Professor Quantum and Nonlinear Optical Experiment
Guojian Yang Professor Quantum Optics
Xiaochong Yu Lecturer Micro/Nano Photonics
Mei Zhang Professor Quantum Information and Quantum Optics
Wenkai Zhang Professor Optics
Jing Zhou Professor Optical Information
Xin Zhou Professor Laser Spectroscopy