Department Office
Department Office
Position Name Telephone
Member Shuoyao Yang +86-10-58808135
Yuanyuan Liu +86-10-58808183
Haifeng Li +86-10-58808030
Nafang Chu +86-10-58807216
Xiaoxi Wang +86-10-58805891
Zhaoyu Li +86-10-58806872
Branch Office of CPC
Position Name Telephone
Director Tian Xie +86-10-58808031
Member Pengfei Jing +86-10-58807166
Nan Jiang +86-10-58807166