Branch of Trade Union
Position Name Telephone
Chairman Tianxing Ma +86-10-58809358
Member Jing Zhou  
Lanxiu Li +86-10-58807702
Wenkai Zhang +86-10-58801866
Xuezhi Chen